MENU

Budowa systemu monitorowania losów absolwentów

Prace nad systemem monitorowania

Projektowany system monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych będzie dostarczać cyklicznie, każdego roku, w wystandaryzowanej formie rzetelnych informacji dotyczącą zarówno losów zawodowych (praca, wynagrodzenia), jak i edukacyjnych (kontynuowanie nauki w systemie oświaty lub w szkolnictwie wyższym) absolwentów szkolnictwa branżowego oraz liceów.

System będzie opierać się na pozyskiwanych rokrocznie i bezkosztowo danych administracyjnych pochodzących z zasobów informatycznych SIO2, OKE, POLON i ZUS. Szczegółowy zakres przetwarzanych danych oraz sposoby ich wykorzystania w związku z
prowadzonym monitoringiem będą precyzyjnie zdefiniowane w aktach prawnych.

System będzie się charakteryzować wysokim poziomem automatyzacji przetwarzania danych oraz generowania raportów, których zawartość będzie dopasowana do potrzeb informacyjnych ich adresatów. Za przetwarzanie i łączenie danych rejestrowych odpowiedzialna będzie wyspecjalizowana jednostka podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej, operator Systemu Informacji Oświatowej: Centrum Informatyczne Edukacji. Za analizę danych i opracowanie raportów z monitoringu odpowiedzialny będzie Instytut Badań Edukacyjnych. Planowanych jest kilka formatów raportów, które będą różnić się przekrojami analitycznymi.

Raporty dla szkół i organów prowadzących będą udostępniane wyłącznie w Strefie Zalogowanych SIO. Z kolei raporty w przekrojach wojewódzkich, powiatowych i branżowych będą publicznie dostępne poprzez strony internetowe Instytutu Badań Edukacyjnych.
Prace nad wdrożenie systemu monitorowania są na zaawansowanym etapie. Trwają testy i rozwój rozwiązań informatyczno-analitycznych.  Propozycje zmian prawnych niezbędnych do realizacji monitorowania są przedmiotem konsultacji wewnątrzresortowych. Trwają prace nad ostatecznym kształtem:

Nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 761) w zakresie: wprowadzenia nowego zadania publicznego dla Ministra właściwego do spraw edukacji, które będzie polegało na monitorowaniu losów absolwentów szkolnictwa branżowego oraz szczegółowego opisu organizacji przepływu danych rejestrowych niezbędnych do prowadzenia monitoringu, wraz ze wskazaniem zakresu danych i instytucji odpowiedzialnych za przetwarzanie.

Nowelizacji przepisów pozostałych ustaw regulujących funkcjonowanie rejestrów niezbędnych do monitorowania losów absolwentów szkolnictwa branżowego. Planowane zmiany obejmują: Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 60), Ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) oraz Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

System kształcenia zawodowego powinien elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy, być otwarty na uczenie się przez całe życie oraz mobilność edukacyjną i zawodową absolwentów. Dostarczenie informacji zwrotnej na temat przebiegu karier edukacyjno-
zawodowych absolwentów wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, zwiększa bowiem zdolność systemu kształcenia zawodowego do bieżącego reagowania na zachodzące procesy społeczne i ekonomiczne.

System monitorowania losów absolwentów będzie dotyczył zarówno losów edukacyjnych, jak i sytuacji na rynku pracy i będzie opierał się na technologii automatycznego przetwarzania danych administracyjnych, co stanowi rozwiązanie nie tylko efektywne kosztowo, ale również nie generujące żadnego dodatkowego obciążenia po stronie szkół, uczniów lub absolwentów.

 

System dostarczy rzetelnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia i płacy absolwentów w poszczególnych zawodach, branżach i regionach. Informacje takie w istotny sposób zmniejszają asymetrię informacyjną w relacjach między absolwentami podejmującymi pierwszą pracę a pracodawcami. Pracodawcy mogą wykorzystać te informacje do aktualizowania i lepszego dopasowywania polityki zatrudnienia absolwentów do realiów rynku pracy.

Rzetelna i łatwo dostępna wiedza na temat losów absolwentów pozwoli budować wizerunek szkolnictwa branżowego oparty na dowodach. Dostęp do systematycznie gromadzonych i udostępnianych informacji na temat szkolnictwa branżowego pomoże w przezwyciężaniu negatywnych stereotypów, które go dotyczą, choć nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości.

 

Schemat działania systemu MLASZ

Poniższy schemat prezentuje planowany sposób przetwarzania danych w systemie MLASZ. Centrum Informatyczne Edukacji, państwowa jednostka budżetowa podległa MEN, na mocy ustawy otrzymuje wymagane dane od gestorów. W kolejnym kroku dane są łączone w jeden zbiór po numerze PESEL. Następnie CIE pseudonimizuje dane (tj. szyfruje numer PESEL, aby chronić prywatność badanych), które po dokonaniu tej operacji wysyłane są do Instytutu Badań Edukacyjnych.

IBE opracowuje wyniki w formie zbiorczych zestawień statystycznych, dotyczących różnych poziomów agregacji (szkoły, powiaty oraz województwa), które umieszczane są w automatycznie generowanych raportach. Raporty zawierające wyniki zagregowane na poziomie szkół przesyłane są do MEN, a następnie publikowane w Systemie Informacji Oświatowej, gdzie, po uprzednim zalogowaniu, każdy dyrektor szkoły będzie mógł pobrać raport z wynikami swojej jednostki. Raporty z wynikami zagregowanymi na poziomie powiatów i województw będą publicznie dostępne poprzez
strony internetowe IBE.

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami