MENU

Monitoring karier

System monitoringu karier absolwentów
szkół ponadpodstawowych

Monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych działa od w 2021 r. Wypracowanie koncepcji, wdrażanie i doskonalenie systemu było wspierane przez projekty pozakonkursowe dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych: Monitorowanie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów i młodych dorosłych (2016-2019) i Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – edycja II (2019-2023).

Monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, to zadanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w art. 26 b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późń zm.).
Stanowi narzędzie komplementarne wobec, ogłaszanej corocznie przez MEiN, prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, którą wprowadzono w 2019 r.

Celem monitoringu jest zapewnienie informacji dotyczącej przebiegu karier edukacyjnych i zawodowych absolwentów na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, szczególnie w zakresie szkolnictwa branżowego. Monitoring dostarcza co roku rzetelnej i trafnej informacji zwrotnej niezbędnej do planowania działań strategicznych i oceny jakości szkolnictwa ponadpodstawowego.