MENU

Efekty projektu

W ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – etap II” wypracowano i wdrożono narzędzia systemowe wykorzystujące dane administracyjne do monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Zostały one zweryfikowane i uzupełnione dzięki rezultatom badań sondażowych prowadzonych równolegle w projekcie. Dzięki działaniom realizowanym w projekcie, w 2021 r. został uruchomiony system monitoringu karier. Monitoring jest odtąd zadaniem publicznym ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, za którego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych oraz Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki.

Projekt wspomaga działania polityki oświatowej na różnych szczeblach w dopasowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez cykliczne dostarczanie informacji zwrotnej na temat przebiegu karier absolwentów szkół zawodowych. System, komplementarny wobec realizowanej przez IBE prognozy zapotrzebowania na zawody, stał się istotnym elementem działań mających na celu poprawę jakości i atrakcyjności kształcenia branżowego.

W projekcie przygotowano wskaźniki obrazujące sytuację edukacyjną i zawodową absolwentów. Zaprojektowano także oraz przetestowano rozwiązania informatyczne służące do raportowania wyników monitoringu wykorzystujących opracowane wskaźniki jednej z najważniejszych grup jego odbiorców – dyrektorom szkół. Co roku dyrektorzy szkół ponadpodstawowych w Polsce otrzymują za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej raport, dotyczący sytuacji absolwentów ich szkoły.

W ramach projektu w IBE wypracowano:

rozwiązania metodologiczne (wskaźniki, schematy analiz i przetwarzania danych administracyjnych, szablony automatycznych raportów dotyczących sytuacji absolwentów),

rozwiązania informatyczne (oprogramowanie służące do łączenia i przetwarzania danych administracyjnych pozyskanych z rejestrów oraz generowania automatycznych raportów dla wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce),

rozwiązania prawne (projekt zmian prawnych, które były niezbędne do uruchomienia systemu monitoringu w 2021 r.).

Równolegle do działań prowadzonych przez IBE, w ramach dwóch kolejnych projektów konkursowych realizowanych przez zewnętrznych wykonawców, przeprowadzono badania terenowe. Przeprowadzono trzy  rundy badań sondażowych wśród uczniów i absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W ramach projektu Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – etap II przeprowadzono dwie rundy takich badań. Zespół IBE przygotował narzędzia badawcze, które służyły rozpoznaniu sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów. Więcej informacji o poszczególnych badaniach i kwestionariusze można znaleźć w zakładce Narzędzia badawcze.
Zrealizowano również badania dotyczące potrzeb informacyjnych przedstawicieli szkół, samorządów, uczniów i rodziców oraz pracodawców w zakresie monitorowania losów absolwentów. Wnioski z badań uwzględniono przy projektowaniu wzorów automatycznych raportów, generowanych w ramach systemu monitorowania karier absolwentów dla szkół. W II etapie Monitorowania losów absolwentów zbadano użyteczność wypracowanych rozwiązań służących raportowaniu wyników podczas serii spotkań i warsztatów z dyrektorami szkół, doradcami zawodowymi oraz przedstawicielami instytucji rynku pracy. Informacje o wynikach tych badań można znaleźć w raporcie Użyteczność raportów szkolnych.
Więcej informacji na temat zakresu zrealizowanych badań terenowych można znaleźć w zakładce Badania terenowe.

Na podstawie danych zebranych w badaniach terenowych przygotowano
szereg publikacji problemowych, obrazujących sytuację edukacyjną
i zawodową absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
w Polsce. Raporty z drugiej i trzeciej rundy badania oraz pozostałe analizy problemowe można znaleźć w zakładce Publikacje.

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami