MENU

Budowa i działanie systemu

Cele monitoringu realizowane są z wykorzystaniem danych administracyjnych z państwowych rejestrów. Monitoring wykorzystuje dane dotyczące nauki w systemie oświaty (dane z Systemu Informacji Oświatowej – SIO), uzyskiwania dyplomów i świadectw/certyfikatów (dane Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych – OKE oraz dane SIO), kontynuacji nauki na studiach (dane pochodzące z systemu POL-on) oraz aktywności na rynku pracy (dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS). Do połączenia tych danych potrzebny jest identyfikator umożliwiający zidentyfikowanie danej osoby w wykorzystywanych systemach. Rolę takiego identyfikatora spełnia numer PESEL, który po połączeniu danych zostaje bezpowrotnie usunięty ze zbioru. Za łączenie danych i ich anonimizację odpowiedzialne jest Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki (ICEiN). Szczegółowy zakres i okres przetwarzania danych pozyskiwanych na potrzeby monitoringu precyzyjnie określa art. 26b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późń zm.).

Schemat prezentuje sposób przetwarzania danych w systemie monitoringu karier absolwentów. Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki otrzymuje wymagane dane od gestorów. W kolejnym kroku dane są łączone w jeden zbiór po numerze PESEL. Następnie ICEiN pseudoanonimizuje dane (tj. szyfruje numer PESEL, aby chronić prywatność absolwentów) oraz ogranicza zbiór do niezbędnych wskaźników. Przetworzone i zanonimizowane dane wysyłane są do Instytutu Badań Edukacyjnych.

IBE opracowuje wyniki w formie zbiorczych zestawień statystycznych, dotyczących różnych poziomów agregacji (szkoły, powiaty oraz województwa), które umieszczane są w automatycznie generowanych raportach. Raporty zawierające wyniki zagregowane na poziomie szkół przesyłane są do MEiN, a następnie publikowane w Systemie Informacji Oświatowej, gdzie, po uprzednim zalogowaniu, każdy dyrektor szkoły może pobrać raport z wynikami swojej jednostki.