MENU

Losy absolwentów 2

Głównym celem projektu było zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych poprzez wypracowanie i wsparcie wdrożenia systemowych narzędzi wykorzystujących dane administracyjne, zweryfikowane i uzupełnione w efekcie działań projektowych danymi sondażowymi do monitorowania losów absolwentów szkolnictwa branżowego: techników, szkół branżowych i szkół policealnych. Projekt był realizowany w ścisłym powiązaniu z projektem realizowanym w trybie konkursowym, w ramach którego przeprowadzono badania terenowe wykorzystujące wypracowane w projekcie narzędzia badawcze. Dane sondażowe zebrane w ww. projekcie konkursowym zostały wykorzystywane do projektowania i doskonalenia systemu monitoringu karier.

Podstawowe informacje o projekcie

Czas
trwania
06.2019 – 10.2023
Projekty systemowe
„Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – etap II”
POWR.02.15.00-IP.02-00-002/19
beneficjent
Instytut Badań Edukacyjnych
źródło finansowania
Projekty współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Realizuje 4 cel Działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”, którym jest „zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych”.

Wartość projektu 3 365 010,55 zł (wkład środków europejskich to 2 836 030,89 zł).
Projekty konkursowe
“Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” (POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19)
wykonawca
PBS/DANAE

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami