MENU

Badania terenowe

Rola badań

Rolą badań terenowych realizowanych w projektach konkursowych jest weryfikacja trafności i rzetelności wskaźników wykorzystywanych do monitorowania losów absolwentów. Zebranie informacji zarówno od uczniów, jak i od dyrektorów szkół, a także badanie tych samych respondentów w różnych momentach, pozwoli na ustalenie nie tylko jak przebiegają, ale również od czego zależą losy absolwentów. Dzięki temu na podstawie wyników badań możliwe będzie rekomendowanie rozwiązań sprzyjających kształceniu uczniów w sposób optymalny z perspektywy ich przyszłości zawodowej oraz potrzeb pracodawców.

Prowadzone badania dostarczą pogłębionego obrazu sytuacji absolwentów szkolnictwa branżowego, a zarazem pozwolą na przetestowanie rozwiązań wypracowanych przez IBE w związku z budową systemu monitorowania losów absolwentów. Jednym z takich rozwiązań jest internetowe badanie losów absolwentów, które ma stanowić uzupełnienie monitoringu opartego na danych administracyjnych. Zaletą danych administracyjnych jest dostarczenie precyzyjnych informacji na temat kontynuacji kształcenia i sytuacji na rynku pracy absolwentów (w tym wysokości ich zarobków). Dane sondażowe pozwolą natomiast uzupełnić ten obraz o wnioski dotyczące zgodności pracy wykonywanej przez absolwentów z ich wyuczonym zawodem oraz tzw. jakościowych wymiarów ich zatrudnienia, przede wszystkim satysfakcji z pracy. W realizowanym II etapie projektu konkursowego zaplanowano stworzenie i przetestowanie internetowych narzędzi do monitorowania losów absolwentów dla dyrektorów szkół w postaci kwestionariusza on-line i programu raportującego, który wygeneruje raporty dla szkół biorących udział w badaniu. Z wypracowanego rozwiązania, w toku trwania projektu, może bezpłatnie skorzystać dyrektor każdej szkoły branżowej w Polsce.

Badania terenowe są realizowane przez firmy badawcze PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o., we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Firmy badawcze, którym powierzono wykonanie badań, zostały wyłonione w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Zaplanowano skierowanie ankiet internetowych (CAWI) do dyrektorów wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które mają uczniów w ostatnich klasach. Krótkie ankiety internetowe zostaną skierowane również do uczniów ostatnich klas szkół, których dyrektorzy wyrażą zgodę na udział w badaniu. Respondenci, którzy po raz pierwszy wypełnią ankiety jako uczniowie, zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet jeszcze dwukrotnie lub trzykrotnie, gdy będą już absolwentami. Realizację ankiet internetowych z dyrektorami i z uczniami ostatnich klas zaplanowano na pierwsze półrocze 2020 roku oraz pierwsze półrocze 2021 roku. Ankiety internetowe z absolwentami będą prowadzone, w kilkumiesięcznych odstępach, do marca 2022 roku.

System dostarczy rzetelnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia i płacy absolwentów w poszczególnych zawodach, branżach i regionach. Informacje takie w istotny sposób zmniejszają asymetrię informacyjną w relacjach między absolwentami podejmującymi pierwszą pracę a pracodawcami. Pracodawcy mogą wykorzystać te informacje do aktualizowania i lepszego dopasowywania polityki zatrudnienia absolwentów do realiów rynku pracy.

Rzetelna i łatwo dostępna wiedza na temat losów absolwentów pozwoli budować wizerunek szkolnictwa branżowego oparty na dowodach. Dostęp do systematycznie gromadzonych i udostępnianych informacji na temat szkolnictwa branżowego pomoże w przezwyciężaniu negatywnych stereotypów, które go dotyczą, choć nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości.

 

Ponadto, w około tysiącu wylosowanych szkół, za zgodą ich dyrektorów, w pierwszym półroczu 2020 roku ankieterzy przeprowadzą ankiety (CAPI) z uczniami ostatnich klas. Badana próba będzie liczyła około 15 tysięcy uczniów. Do tych samych respondentów do marca 2022 roku ankieterzy powrócą dwukrotnie, już bez angażowania szkół.

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami