MENU

Badania terenowe

Rola badań

Rolą badań terenowych realizowanych w projektach konkursowych jest weryfikacja trafności i rzetelności wskaźników wykorzystywanych do monitorowania losów absolwentów. Zebranie informacji zarówno od uczniów, jak i od dyrektorów szkół, a także badanie tych samych respondentów w różnych momentach, pozwoli na ustalenie nie tylko jak przebiegają, ale również od czego zależą losy absolwentów. Dzięki temu na podstawie wyników badań możliwe będzie rekomendowanie rozwiązań sprzyjających kształceniu uczniów w sposób optymalny z perspektywy ich przyszłości zawodowej oraz potrzeb pracodawców.

Prowadzone badania dostarczą pogłębionego obrazu sytuacji absolwentów szkolnictwa branżowego, a zarazem pozwolą na przetestowanie rozwiązań wypracowanych przez IBE w związku z budową systemu monitorowania losów absolwentów. Jednym z takich rozwiązań jest internetowe badanie losów absolwentów, które ma stanowić uzupełnienie monitoringu opartego na danych administracyjnych. Zaletą danych administracyjnych jest dostarczenie precyzyjnych informacji na temat kontynuacji kształcenia i sytuacji na rynku pracy absolwentów (w tym wysokości ich zarobków). Dane sondażowe pozwolą natomiast uzupełnić ten obraz o wnioski dotyczące zgodności pracy wykonywanej przez absolwentów z ich wyuczonym zawodem oraz tzw. jakościowych wymiarów ich zatrudnienia, przede wszystkim satysfakcji z pracy. W realizowanym II etapie projektu konkursowego zaplanowano stworzenie i przetestowanie internetowych narzędzi do monitorowania losów absolwentów dla dyrektorów szkół w postaci kwestionariusza on-line i programu raportującego, który wygeneruje raporty dla szkół biorących udział w badaniu. Z wypracowanego rozwiązania, w toku trwania projektu, może bezpłatnie skorzystać dyrektor każdej szkoły branżowej w Polsce.

Badania terenowe są realizowane przez firmy badawcze PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o., we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Firmy badawcze, którym powierzono wykonanie badań, zostały wyłonione w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

System dostarczy rzetelnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia i płacy absolwentów w poszczególnych zawodach, branżach i regionach. Informacje takie w istotny sposób zmniejszają asymetrię informacyjną w relacjach między absolwentami podejmującymi pierwszą pracę a pracodawcami. Pracodawcy mogą wykorzystać te informacje do aktualizowania i lepszego dopasowywania polityki zatrudnienia absolwentów do realiów rynku pracy.

Rzetelna i łatwo dostępna wiedza na temat losów absolwentów pozwoli budować wizerunek szkolnictwa branżowego oparty na dowodach. Dostęp do systematycznie gromadzonych i udostępnianych informacji na temat szkolnictwa branżowego pomoże w przezwyciężaniu negatywnych stereotypów, które go dotyczą, choć nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości.

 

Zaplanowano skierowanie ankiet internetowych (CAWI) do dyrektorów wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które mają uczniów w ostatnich klasach. Krótkie ankiety internetowe zostaną skierowane również do uczniów ostatnich klas szkół, których dyrektorzy wyrażą zgodę na udział w badaniu. Respondenci, którzy po raz pierwszy wypełnią ankiety jako uczniowie, zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet jeszcze dwukrotnie lub trzykrotnie, gdy będą już absolwentami. Realizację ankiet internetowych z dyrektorami i z uczniami ostatnich klas zaplanowano na pierwsze półrocze 2020 roku oraz pierwsze półrocze 2021 roku. Ankiety internetowe z absolwentami będą prowadzone, w kilkumiesięcznych odstępach, do marca 2022 roku.

Ponadto, z uczniami około tysiąca wylosowanych szkół w pierwszym półroczu 2021 roku ankieterzy przeprowadzili wywiady (CAPI) – bezpośrednio lub zdalnie. Badana próba liczyła ponad 13,5 tysiąca uczniów. Do tych samych respondentów do stycznia 2023 roku ankieterzy powrócą dwukrotnie, już bez angażowania szkół. 

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami