MENU

Badania terenowe

Badania zrealizowane w projektach konkursowych pomogły zweryfikować trafność i rzetelność wskaźników używanych do monitorowania losów absolwentów. Zebranie informacji zarówno od uczniów, jak i od dyrektorów szkół, a także badanie tych samych respondentów w różnych momentach ich karier, pozwoliło na ustalenie nie tylko jak przebiegają, ale również od czego zależą losy absolwentów. Dzięki temu na podstawie wyników badań możliwe będzie rekomendowanie rozwiązań sprzyjających kształceniu uczniów w sposób optymalny z perspektywy ich przyszłości zawodowej oraz potrzeb pracodawców.

Badania terenowe były realizowane przez firmy badawcze PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o., we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. Firmy badawcze, którym powierzono wykonanie badań, zostały wyłonione w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Prowadzone badania dostarczają pogłębionego obrazu sytuacji absolwentów szkolnictwa branżowego, a zarazem pozwoliły na przetestowanie rozwiązań wypracowanych przez IBE w związku z budową systemu monitorowania losów absolwentów.
Do dyrektorów wszystkich szkół prowadzących kształcenie w zawodzie skierowano ankietę internetową (CAWI). Krótkie ankiety internetowe skierowano też od uczniów ostatnich klas szkół, których dyrektorzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu jako uczniowie, zostali poproszeni o wypełnienie ankiet ponownie, gdy zostali już absolwentami.

Zgodnie z planem, w pierwszym półroczu 2020, w około tysiącu wylosowanych szkół, za zgodą ich dyrektorów, miało zostać przeprowadzone badanie ankietowe (CAPI) z uczniami ostatnich klas. Próba miała liczyć około 15 tysięcy uczniów. Do tych samych respondentów do marca 2022 roku ankieterzy mieli powrócić dwukrotnie, już bez angażowania szkół. Jednakże, w związku z pandemią COVID-19 oraz decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych między połową marca a świętami wielkanocnymi, podjęto decyzję o zawieszeniu realizacji badania ankietowego oraz jego kontynuacji w 2021 roku.

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami