Kategorie
Aktualności

Rozpoczęły się kolejne badania z udziałem uczniów i dyrektorów szkół

Prośbę o udział w badaniach realizowanych on-line skierowano do wszystkich dyrektorów szkół branżowych I stopnia, techników i szkół policealnych, które w roku szkolnym 2020/2021 mają uczniów w ostatnich klasach. W szkołach, których dyrektorzy zdecydują się na wzięcie udziału w badaniu, o samodzielne wypełnienie ankiet on-line oprócz dyrektorów zostaną poproszeni również wszyscy uczniowie ostatnich klas.

Ponadto przeszło 1100 szkół wylosowano do przeprowadzenia badania z uczniami przez ankieterów. W poszczególnych szkołach do udziału w tym badaniu zostaną zaproszeni wszyscy uczniowie ostatnich klas lub wylosowana spośród nich grupa. Badanie po raz pierwszy zostało rozpoczęte w lutym 2020 roku, jednak już w marcu ze względu na epidemię COVID-19 konieczne było przerwanie realizacji. Badanie zostało przeniesione na 2021 rok i w nowej sytuacji jest prowadzone zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, które służą minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Wprowadzone procedury dostosowują sposób realizacji badania do aktualnej sytuacji epidemiologicznej na danym obszarze. Procedury jako jeden z wariantów przewidują realizację badania zdalnie, z wykorzystaniem platform do komunikacji elektronicznej.

Do kontaktu z firmami realizującymi badanie służy infolinia +48 22 122 88 56.

Respondenci, którzy w rozpoczynającej się rundzie badań wezmą udział jako uczniowie, poproszeni zostaną jeszcze o dwukrotny udział, gdy będą już absolwentami. Realizowane badania mają duże znaczenie w procesie budowy systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, które powstają na wzór systemu ELA dostarczającego wiedzy o sytuacji absolwentów uczelni wyższych. Budowany system w przyszłości automatycznie dostarczy ogólnodostępnych informacji o sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów szkół ponadpodstawowych, częściowo zastępując badania sondażowe.

Kategorie
Aktualności

Sejm pracuje nad rozwiązaniami, które mają dostarczyć informacji o dalszej nauce i sytuacji zawodowej absolwentów szkół

Głównym wyzwaniem przy tworzeniu systemu było określenie sposobów przekazywania i łączenia danych. Jednocześnie kluczowe były kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Wykorzystano tu doświadczenia z tworzenia systemu ELA, który od 2015 roku pozwala badać losy absolwentów uczelni wyższych. System ma dostarczyć informacji o tym, co dzieje się z absolwentami szkół branżowych, liceów i techników. Dzięki temu będzie wiadomo czy absolwenci kontynuują naukę, ile zarabiają i jak często są bezrobotni. Taka wiedza jest potrzebna żeby kształtować ofertę szkół pod kątem potrzeb przyszłych absolwentów oraz pracodawców. Z systemu skorzystają między innymi dyrektorzy szkół, samorządy, urzędy pracy i ministerstwa. Będzie mogła z nich korzystać również młodzież stojąca przed wyborem kierunku kształcenia oraz jej rodzice.

System będzie opierał się na danych już gromadzonych przez instytucje publiczne – są to tzw. dane administracyjne. Na przykład, fakt ukończenia szkoły jest zapisywany w Systemie Informacji Oświatowej. Z kolei informacje o podjęciu pracy można uzyskać z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dane będą automatycznie przetwarzane i udostępnione w postaci zbiorczych zestawień. Dzięki nim wyliczane będą wskaźniki dotyczące sytuacji zawodowej i edukacyjnej różnych grup absolwentów szkół. Wskaźnikiem może być udział bezrobotnych wśród absolwentów, którzy ukończyli naukę w danym zawodzie. Inny przykład to odsetek absolwentów, którzy rozpoczęli studia po ukończeniu danego technikum. Takie informacje były do tej pory dostępne tylko dzięki badaniom okazjonalnie prowadzonym przez szkoły lub instytucje badawcze i naukowe. Dzięki wykorzystaniu danych administracyjnych, wskaźniki będą prezentowane regularnie, bez konieczności prowadzenia dodatkowych, kosztownych badań. Podobne rozwiązania wprowadzane są też w innych krajach UE.