MENU

Opis projektu

Cel i zakres projektu

Badania losów absolwentów prowadzone przez IBE stanowią element działań o charakterze systemowym. Ich celem jest wykorzystanie zasobów informacyjnych państwa do budowy systemu monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Tworzony system ma cyklicznie dostarczać rzetelnej i trafnej informacji zwrotnej niezbędnej do planowania działań strategicznych i oceny jakości szkolnictwa ponadpodstawowego, a w szczególności szkolnictwa branżowego. Zaprojektowane rozwiązanie uzupełni istniejące mechanizmy zapewniania jakości kształcenia zawodowego oraz umożliwi lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Więcej informacji na temat prac związanych z rozwojem systemu monitorowania przedstawiono w zakładce: „Budowa systemu monitorowania losów
absolwentów”.

 

Metodologię monitorowania losów absolwentów rozwijano w Instytucie Badań Edukacyjnych od 2015 roku, w ramach dwóch kolejnych projektów pozakonkursowych realizowanych równolegle do towarzyszących im projektów konkursowych:

ETAP 1

05.2016 – 05.2019

Projekt systemowy

„Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych
Absolwentów i Młodych Dorosłych”

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

Projekt konkursowy

„Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych” (POWR.02.15.00- IP.02-00-004/16)

PBS

Źródło finansowania

Projekty te są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Realizują 4 cel Działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”, którym jest „zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych”.

ETAP 2

06.2019 – 06.2022

Projekt systemowy

„Monitorowanie losów absolwentów  szkół zawodowych
– edycja II

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

Projekt konkursowy

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych
– edycja II (Losy 2) (POWR.02.15.00-IP.02-00- 003/19)

PBS/DANAE

Źródło finansowania

Projekty te są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Realizują 4 cel Działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”, którym jest „zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych”.

Do tej pory w IBE wypracowano:

Rozwiązania metodologiczne

Rozwiązania metodologiczne (propozycje wskaźników, schematy analiz i przetwarzania danych administracyjnych, szablony automatycznych raportów dotyczących sytuacji absolwentów),

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne (oprogramowanie służące do łączenia i przetwarzania danych administracyjnych pozyskanych z rejestrów oraz generowania automatycznych raportów),

Rozwiązania prawne

Rozwiązania prawne (projekt zmian prawnych niezbędnych dla uruchomienia systemu).

Równolegle do działań prowadzonych przez IBE, w ramach dwóch kolejnych projektów konkursowych realizowanych przez zewnętrznych wykonawców, zaplanowano badania terenowe, które wspierają budowę systemu monitorowania losów. W I etapie projektu konkursowego przeprowadzono dwie rundy badań sondażowych wśród uczniów i absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Zrealizowano również badania dotyczące potrzeb informacyjnych przedstawicieli szkół, samorządów, uczniów i rodziców oraz pracodawców w zakresie monitorowania losów absolwentów. Wnioski z badań uwzględniono przy projektowaniu wzorów automatycznych raportów, które będą generowane w ramach systemu monitorowania losów absolwentów dla szkół.

W II etapie Monitorowania losów absolwentów zaplanowano realizację kolejnych rund badań ankietowych z udziałem uczniów i absolwentów szkolnictwa branżowego i dyrektorów szkół oraz wdrożenie docelowego systemu monitorowania losów absolwentów, opartego na danych administracyjnych.

Więcej informacji na temat szczegółowego harmonogramu i zakresu badań terenowych

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami