MENU

Opis projektu

Cel i zakres projektu

Badania losów absolwentów prowadzone przez IBE stanowią element działań o charakterze systemowym. Ich celem jest wykorzystanie zasobów informacyjnych państwa do budowy systemu monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych. Tworzony system ma cyklicznie dostarczać rzetelnej i trafnej informacji zwrotnej niezbędnej do planowania działań strategicznych i oceny jakości szkolnictwa ponadpodstawowego, a w szczególności szkolnictwa branżowego. Zaprojektowane rozwiązanie uzupełni istniejące mechanizmy zapewniania jakości kształcenia zawodowego oraz umożliwi lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Więcej informacji na temat prac związanych z rozwojem systemu monitorowania przedstawiono w zakładce: „Budowa systemu monitorowania losów
absolwentów”.

 

Metodologię monitorowania losów absolwentów rozwijano w Instytucie Badań Edukacyjnych od 2015 roku, w ramach dwóch kolejnych projektów pozakonkursowych realizowanych równolegle do towarzyszących im projektów konkursowych:

ETAP 1

05.2016 – 05.2019

Projekt systemowy

„Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych
Absolwentów i Młodych Dorosłych”
(POWR.02.15.00-IP.02-00-004/16)

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

Projekt konkursowy

 „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda” (POWR.02.15.00- IP.02-00-003/16)

PBS

Źródło finansowania

Projekty te są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Realizują 4 cel Działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”, którym jest „zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych”.

Wartość już zakończonego projektu „Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych” wyniosła 1 643 950,00 zł (wkład środków europejskich to 1 385 521,06 zł. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Realizował 4 cel Działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”, którym jest „zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych”.

ETAP 2

06.2019 – 10.2022

Projekt systemowy

„Monitorowanie losów absolwentów  szkół zawodowych
– edycja II
(POWR.02.15.00-IP.02-00-002/19)

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

Projekt konkursowy

„Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych
– edycja II i III runda” (POWR.02.15.00-IP.02-00- 003/19)

PBS/DANAE

Źródło finansowania

Projekty te są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Realizują 4 cel Działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”, którym jest „zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych”.

Wartość realizowanego obecnie projektu Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – edycja II (Losy 2) to  3 365 010,55 zł (wkład środków europejskich to 2 836 030,89 zł). Projekty jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Realizuje 4 cel Działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”, którym jest „zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych”.

Planowane efekty projektu

Celem projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – etap II”  jest wypracowanie i wsparcie wdrożenia systemowych narzędzi wykorzystujących dane administracyjne, zweryfikowane i uzupełnione w efekcie działań projektowych danymi sondażowymi do monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Realizowany projekt ma wspomóc dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat losów absolwentów szkół zawodowych. Będziemy korzystać z danych administracyjnych oraz opracować rozwiązania umożliwiające systematyczne monitorowanie losów absolwentów w oparciu o te dane. Realizowane badania terenowe będą służyć do opracowania i wspierania wdrażania rozwiązań systemowych. Naszym celem jest precyzyjne określenie zakresu i sposobu realizacji nowego zadania publicznego oraz wsparcie jego wdrożenia. Planujemy, że stanie się to integralną częścią prawa oświatowego, na podobieństwo działań realizowanych przez ministra odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe, który monitoruje losy ekonomiczne absolwentów. Działania podejmowane w ramach naszego projektu mają również na celu zwiększenie świadomości dyrektorów szkół i innych zainteresowanych stron na temat przydatności wskaźników dotyczących losów absolwentów w poprawie jakości kształcenia. 


Efektem projektu będzie uruchomienie, opartego na danych administracyjnych, systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych dostarczającego co roku informacji na temat losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów. System, komplementarny wobec realizowanej przez IBE prognozy zapotrzebowania na zawody, będzie istotnym elementem działań mających na celu poprawę jakości i atrakcyjności kształcenia branżowego.

Do tej pory w IBE wypracowano:

Rozwiązania metodologiczne

Rozwiązania metodologiczne (propozycje wskaźników, schematy analiz i przetwarzania danych administracyjnych, szablony automatycznych raportów dotyczących sytuacji absolwentów),

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne (oprogramowanie służące do łączenia i przetwarzania danych administracyjnych pozyskanych z rejestrów oraz generowania automatycznych raportów),

Rozwiązania prawne

Rozwiązania prawne (projekt zmian prawnych niezbędnych dla uruchomienia systemu).

Równolegle do działań prowadzonych przez IBE, w ramach dwóch kolejnych projektów konkursowych realizowanych przez zewnętrznych wykonawców, zaplanowano badania terenowe, które wspierają budowę systemu monitorowania losów. Zaplanowano trzy  rundy badań sondażowych wśród uczniów i absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Zrealizowano również badania dotyczące potrzeb informacyjnych przedstawicieli szkół, samorządów, uczniów i rodziców oraz pracodawców w zakresie monitorowania losów absolwentów. Wnioski z badań uwzględniono przy projektowaniu wzorów automatycznych raportów, które będą generowane w ramach systemu monitorowania losów absolwentów dla szkół. 

W II etapie Monitorowania losów absolwentów zaplanowano nadzór nad realizacją  badań ankietowych z udziałem uczniów i absolwentów szkolnictwa branżowego i dyrektorów szkół oraz wdrożenie docelowego systemu monitorowania losów absolwentów, opartego na danych administracyjnych. Więcej informacji na temat szczegółowego harmonogramu i zakresu badań terenowych można znaleźć w zakładce „Badania terenowe”

Więcej informacji na temat szczegółowego harmonogramu i zakresu badań terenowych

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami