MENU

Pierwsze raporty z wynikami badań internetowych z uczniami szkół zostały udostępnione ich dyrektorom

Rozwojowi systemu monitorowania losów absolwentów, którego podstawą będą dane administracyjne, towarzyszy realizacja badań sondażowych. Badania mają na celu nie tylko zebranie danych niezbędnych do oceny trafności i rzetelności wskaźników, ale również przetestowanie rozwiązań, które w przyszłości pozwolą na uzupełnianie wyników monitoringu opartego na danych administracyjnych danymi sondażowymi. Celem badań sondażowych prowadzonych z uczniami, a następnie z absolwentami szkół branżowych pierwszego stopnia, techników oraz szkół policealnych, jest pogłębienie diagnozy sytuacji młodzieży opuszczającej te szkoły.

Ważną grupą odbiorców wyników badania są dyrektorzy szkół, zainteresowani przyszłością zawodową ich absolwentów. IBE przygotowało rozwiązania do automatycznego raportowania wyników badań dla poszczególnych szkół. Raporty zostały udostępnione online przez firmy realizujące badania sondażowe, PBS Sp. z o.o. i Danae sp. z o.o. Do każdej z ponad tysiąca szkół, których uczniowie wzięli  udział w badaniu, wysłany został link do raportu.

Raporty przedstawiają wyniki ankiet internetowych przeprowadzonych z uczniami, którzy kończyli naukę w roku szkolnym 2019/2020. Wyniki dotyczą opinii uczniów o tym na ile nauka przygotowała ich do przyszłej pracy oraz informacje na temat ich planów zawodowych i edukacyjnych. Raporty z wynikami zostały opracowane dla szkół, w których liczba uczniów uczestniczących w badaniu była wystarczająca (co najmniej 10 osób), żeby odpowiedzi uznać za anonimowe.

Wyniki dla poszczególnych szkół zostały zestawione ze zbiorczymi wynikami uzyskanymi w innych szkołach danego typu z tego samego województwa.  Ponadto wyniki dla szkół z miast należących do Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza zostały zestawione z wynikami szkół z miast należących do tej organizacji.

Publikacja kolejnych raportów jest planowana na I kwartał 2021. Będą prezentowały wyniki drugiej fali badania, która zostanie przeprowadzona z tymi samymi respondentami, gdy będą już absolwentami.

W przypadku pytań związanych z dostępem do raportów lub pytań dotyczących przebiegu badania prosimy o kontakt z firmami PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: raporty@losyabsolwentow.pl lub numer telefonu +48 22 122 88 56 (infolinia projektu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00).

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami