MENU

Raporty z danych rejestrowych, przedstawiające sytuację absolwentów, zostały udostępnione szkołom w SIO

Dyrektorzy branżowych szkół I stopnia, techników oraz szkół policealnych od lipca 2022 roku mogą pobrać z Systemu Informacji Oświatowej raporty dla swoich szkół, sporządzone w ramach pierwszej edycji monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, prowadzonej w oparciu o dane rejestrowe.

Monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych to nowe zadanie powierzone ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w 2021 roku na podstawie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Raporty zostały sporządzone przez Instytut Badań Edukacyjnych i udostępnione przez Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki, które zajmuje się również przetwarzaniem, łączeniem i anonimizowaniem dotyczących absolwentów danych z Systemu Informacji Oświatowej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Raport dla szkoły można pobrać po zalogowaniu się do Systemu Informacji Oświatowej. Jest on dostępny w zakładce „Raporty” (lewe menu), w podzakładce “Monitoring karier absolwentów”. W przypadku trudności z pobraniem raportu z SIO, prosimy o kontakt poprzez formularz dostępny na stronie pomocsio.men.gov.pl lub bezpośrednio po zalogowaniu w systemie SIO, w zakładce Pomoc w lewym menu.

Dla każdej szkoły został sporządzony odrębny raport dotyczący absolwentów, którzy ukończyli w niej naukę w roku szkolnym 2019/2020. Opracowanie wersji raportów, które zostały udostępnione wszystkim szkołom kształcącym zawodowo, zostało poprzedzone serią spotkań z Dyrektorami szkół. Spotkania były poświęcone dyskusji nad formą i treścią prototypów raportów.  Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem przeprowadzonych spotkań. Prawie wszystkie wnioski dotyczące sposobu prezentacji wyników zostały uwzględnione już w pierwszej edycji raportów. Sugestie odnoszące się do zakresu prezentowanych w raportach informacji zostaną rozważone przy planowaniu prac nad kolejną edycją oraz nad rozwojem systemu monitoringu karier  absolwentów szkół ponadpodstawowych w oparciu o dane rejestrowe.

Zgodnie z zapisami Ustawy, kolejne edycje raportów będą opracowywane co roku. Dzięki temu możliwe będzie ich dostosowywanie oraz rozwijanie systemu monitoringu karier absolwentów zgodnie z potrzebami jego użytkowników.

W raportach udostępnionych szkołom został zamieszczony link do krótkiej ankiety, służącej przekazaniu informacji zwrotnej. Uprzejmie prosimy Dyrektorów o jej wypełnienie po zapoznaniu się z raportem. Będzie to cenny wkład w rozwój systemu monitoringu karier absolwentów.

 

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami