MENU

Pierwszy raport oparty na danych rejestrowych już dostępny

Pierwszy ogólnopolski raport dotyczący karier zawodowych i edukacyjnych absolwentów szkół ponadpodstawowych oparty na danych rejestrowych jest już dostępny.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało raport z wynikami analiz losów absolwentów branżowych szkół I stopnia, techników, szkół policealnych, liceów ogólnokształcących oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy z 2019 i 2020 r. Raport przygotowali eksperci IBE w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to pierwszy z ukazujących się co roku raportów opisujących sytuację edukacyjną i zawodową absolwentów szkół ponadpodstawowych. Raport opracowano wykorzystując połączone dane z Systemu Informacji Oświatowej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, systemu POL-on oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Monitorowanie losów absolwentów szkół ponadpodstawowych jest nowym zadaniem Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wprowadzonym ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 619). Ustawa określa cele monitoringu, wynikający z nich zakres danych oraz procedury dotyczące łączenia danych oraz ich anonimizacji. Dane są łączone przez Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki. Za opracowanie wskaźników, analizę danych i interpretację wyników odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.

Poza opublikowanym raportem ogólnopolskim, IBE przygotowuje kilka tysięcy raportów podsumowujących sytuację absolwentów poszczególnych szkół, które wkrótce zostaną udostępnione dyrektorom szkół kształcących zawodowo.

Obecnie przygotowywana jest kolejna edycja monitoringu, obejmująca także kolejny rocznik absolwentów z 2021 roku. Trwają również prace nad lepszym dopasowaniem sposobu prezentowania wyników do potrzeb różnych odbiorców. IBE rozpocznie wkrótce spotkania poświęcone raportom dla szkół. Zebrane opinie i wskazówki pomogą w doskonaleniu raportów pod względem ich przejrzystości oraz przydatności dla użytkowników.

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami