MENU

Raport z trzeciej edycji monitoringu karier już dostępny!

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został udostępniony kolejny, trzeci, ogólnopolski raport z monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, sporządzony przez Instytut Badań Edukacyjnych. Raport przedstawia sytuację absolwentów liceów ogólnokształcących dla młodzieży, liceów dla dorosłych, branżowych szkół I stopnia, techników, szkół policealnych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy, którzy ukończyli szkołę w 2021 r. Dodatkowe informacje dotyczące absolwentów z 2022 r. udostępniono w postaci cząstkowego raportu tabelarycznego.

Raport zawiera informacje o tym jaka część absolwentów zdała maturę lub egzaminy zawodowe, kontynuowała naukę, pracowała zawodowo lub była zarejestrowana jako osoby bezrobotne. Wyniki zostały przedstawione w podziale na grupy wyodrębnione ze względu na typ ukończonej szkoły, płeć, a w przypadku szkolnictwa branżowego również ze względu na wyuczony zawód. Zarazem zasady przetwarzania i prezentowania danych wykluczają przypisanie wyników do konkretnych osób.

Prowadzenie monitoringu karier absolwentów jest zadaniem ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, określonym w ustawie Prawo oświatowe. Zadanie to jest realizowane corocznie przy pomocy Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Centrum Informatycznego Edukacji. Monitoring opiera się na połączonych danych z Systemu Informacji Oświatowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz systemu POL-on.

Zobacz pozostałe aktualności

Chcesz wiedzieć więcej

Skontaktuj się z nami