Kategorie
Aktualności

Rozpoczęły się kolejne badania z udziałem uczniów i dyrektorów szkół

Prośbę o udział w badaniach realizowanych on-line skierowano do wszystkich dyrektorów szkół branżowych I stopnia, techników i szkół policealnych, które w roku szkolnym 2020/2021 mają uczniów w ostatnich klasach. W szkołach, których dyrektorzy zdecydują się na wzięcie udziału w badaniu, o samodzielne wypełnienie ankiet on-line oprócz dyrektorów zostaną poproszeni również wszyscy uczniowie ostatnich klas.

Ponadto przeszło 1100 szkół wylosowano do przeprowadzenia badania z uczniami przez ankieterów. W poszczególnych szkołach do udziału w tym badaniu zostaną zaproszeni wszyscy uczniowie ostatnich klas lub wylosowana spośród nich grupa. Badanie po raz pierwszy zostało rozpoczęte w lutym 2020 roku, jednak już w marcu ze względu na epidemię COVID-19 konieczne było przerwanie realizacji. Badanie zostało przeniesione na 2021 rok i w nowej sytuacji jest prowadzone zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, które służą minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Wprowadzone procedury dostosowują sposób realizacji badania do aktualnej sytuacji epidemiologicznej na danym obszarze. Procedury jako jeden z wariantów przewidują realizację badania zdalnie, z wykorzystaniem platform do komunikacji elektronicznej.

Do kontaktu z firmami realizującymi badanie służy infolinia +48 22 122 88 56.

Respondenci, którzy w rozpoczynającej się rundzie badań wezmą udział jako uczniowie, poproszeni zostaną jeszcze o dwukrotny udział, gdy będą już absolwentami. Realizowane badania mają duże znaczenie w procesie budowy systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, które powstają na wzór systemu ELA dostarczającego wiedzy o sytuacji absolwentów uczelni wyższych. Budowany system w przyszłości automatycznie dostarczy ogólnodostępnych informacji o sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów szkół ponadpodstawowych, częściowo zastępując badania sondażowe.

Kategorie
Aktualności

Sejm pracuje nad rozwiązaniami, które mają dostarczyć informacji o dalszej nauce i sytuacji zawodowej absolwentów szkół

Głównym wyzwaniem przy tworzeniu systemu było określenie sposobów przekazywania i łączenia danych. Jednocześnie kluczowe były kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Wykorzystano tu doświadczenia z tworzenia systemu ELA, który od 2015 roku pozwala badać losy absolwentów uczelni wyższych. System ma dostarczyć informacji o tym, co dzieje się z absolwentami szkół branżowych, liceów i techników. Dzięki temu będzie wiadomo czy absolwenci kontynuują naukę, ile zarabiają i jak często są bezrobotni. Taka wiedza jest potrzebna żeby kształtować ofertę szkół pod kątem potrzeb przyszłych absolwentów oraz pracodawców. Z systemu skorzystają między innymi dyrektorzy szkół, samorządy, urzędy pracy i ministerstwa. Będzie mogła z nich korzystać również młodzież stojąca przed wyborem kierunku kształcenia oraz jej rodzice.

System będzie opierał się na danych już gromadzonych przez instytucje publiczne – są to tzw. dane administracyjne. Na przykład, fakt ukończenia szkoły jest zapisywany w Systemie Informacji Oświatowej. Z kolei informacje o podjęciu pracy można uzyskać z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dane będą automatycznie przetwarzane i udostępnione w postaci zbiorczych zestawień. Dzięki nim wyliczane będą wskaźniki dotyczące sytuacji zawodowej i edukacyjnej różnych grup absolwentów szkół. Wskaźnikiem może być udział bezrobotnych wśród absolwentów, którzy ukończyli naukę w danym zawodzie. Inny przykład to odsetek absolwentów, którzy rozpoczęli studia po ukończeniu danego technikum. Takie informacje były do tej pory dostępne tylko dzięki badaniom okazjonalnie prowadzonym przez szkoły lub instytucje badawcze i naukowe. Dzięki wykorzystaniu danych administracyjnych, wskaźniki będą prezentowane regularnie, bez konieczności prowadzenia dodatkowych, kosztownych badań. Podobne rozwiązania wprowadzane są też w innych krajach UE.

Kategorie
Aktualności

Startują badania internetowe absolwentów, którzy kończyli naukę w roku 2019/2020

Pod koniec października 2020 roku uruchomiona została druga fala badania internetowego. Osoby uczestniczące wcześniej w tym badaniu jako uczniowie, zostały teraz zaproszone do wypełnienia kolejnej ankiety. W uruchamianym obecnie badaniu pytamy o sytuację zawodową po ukończeniu nauki i powracamy do kwestii przygotowania przez szkołę do pracy zawodowej. Ponadto zadajemy szereg retrospektywnych pytań o doświadczenia związane z nauką zdalną – kwestie, o które nie udało się zapytać w trakcie I fali badania, którą uruchomiono tuż przed wybuchem pandemii. Wyniki prowadzonych badań planujemy opublikować w I kwartale 2021 roku.

Kategorie
Aktualności

Pierwsze raporty z wynikami badań internetowych z uczniami szkół zostały udostępnione ich dyrektorom

Ważną grupą odbiorców wyników badania są dyrektorzy szkół, zainteresowani przyszłością zawodową ich absolwentów. IBE przygotowało rozwiązania do automatycznego raportowania wyników badań dla poszczególnych szkół. Raporty zostały udostępnione online przez firmy realizujące badania sondażowe, PBS Sp. z o.o. i Danae sp. z o.o. Do każdej z ponad tysiąca szkół, których uczniowie wzięli  udział w badaniu, wysłany został link do raportu.

Raporty przedstawiają wyniki ankiet internetowych przeprowadzonych z uczniami, którzy kończyli naukę w roku szkolnym 2019/2020. Wyniki dotyczą opinii uczniów o tym na ile nauka przygotowała ich do przyszłej pracy oraz informacje na temat ich planów zawodowych i edukacyjnych. Raporty z wynikami zostały opracowane dla szkół, w których liczba uczniów uczestniczących w badaniu była wystarczająca (co najmniej 10 osób), żeby odpowiedzi uznać za anonimowe.

Wyniki dla poszczególnych szkół zostały zestawione ze zbiorczymi wynikami uzyskanymi w innych szkołach danego typu z tego samego województwa.  Ponadto wyniki dla szkół z miast należących do Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza zostały zestawione z wynikami szkół z miast należących do tej organizacji.

Publikacja kolejnych raportów jest planowana na I kwartał 2021. Będą prezentowały wyniki drugiej fali badania, która zostanie przeprowadzona z tymi samymi respondentami, gdy będą już absolwentami.

W przypadku pytań związanych z dostępem do raportów lub pytań dotyczących przebiegu badania prosimy o kontakt z firmami PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: raporty@losyabsolwentow.pl lub numer telefonu +48 22 122 88 56 (infolinia projektu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00).

Kategorie
Aktualności

Badania absolwentów w okresie pandemii

Wraz z zawieszeniem zajęć, przerwane zostało badanie, które w szkołach prowadzili ankieterzy. Dyrekcje tych samych, wylosowanych do badania szkół, zostaną ponownie poproszone przez pracowników firm PBS i Danae o umożliwienie przeprowadzenia ankiet na ich terenie. Przeprowadzenie na terenie szkół wywiadów, których ankieterom nie udało się zrealizować na skutek epidemii, jest obecnie planowane na pierwszą połowę 2020 roku (wywiady zostaną przeprowadzone z osobami, które wówczas będą uczęszczały do ostatnich klas). Do stycznia 2023 roku ankieterzy skontaktują się z nimi jeszcze dwukrotnie, gdy będą już absolwentami.

Badania z dyrektorami i uczniami prowadzone za pomocą ankiet internetowych były kontynuowane, jednak również na ich przebieg epidemia wywarła wpływ. Stan epidemii uniemożliwił realizację tej części badania w szkołach, z uczniami zebranymi w celu wypełnienie ankiety internetowej (na przykład w szkolnej pracowni
informatycznej).

Zmiany w projekcie, w ramach którego firmy PBS i Danae realizują badania, pociągają za sobą zmiany w prowadzonym przez IBE projekcie, którego elementem jest analiza zgromadzonych danych. Zmiany w obu projektach są szczegółowo uzgadniane przez MEN, IBE oraz PBS i Danae. Wprowadzane rozwiązania zmierzają do osiągnięcia założonych celów, wykluczenia ryzyka zakażenia respondentów oraz zapobieżenia negatywnym skutkom epidemii dla firm badawczych i dla pracowników odpowiedzialnych za realizację badań.

Kategorie
Aktualności

Wizyta studyjna w Finlandii

W trakcie spotkania badacze z IBE przedstawili plany wykorzystania danych rejestrowych do badań nad sytuacją zawodową i edukacyjną absolwentów szkół ponadpodstawowych w Polsce. Podobne rozwiązania funkcjonują już w Finlandii i Estonii. Eksperci z Finnish Centre for Pensions oraz Tallinna Ülikool omówili sposoby wykorzystania danych administracyjnych dla badań naukowych i potrzeb polityk publicznych w ich krajach.

W Finlandii dane dotyczące podstawy naliczania emerytur (a więc dane o zarobkach i przepracowanym okresie) dostępne są w Finnish Centre for Pensions (FCfP), natomiast pozostałe dane rejestrowe przechowywane są w fińskim urzędzie statystycznym. W odróżnieniu od sytuacji, z jaką mamy do czynienia w Polsce, integralną częścią ustawowych zadań FCfP jest prowadzenie badań dotyczących wpływu zmian społecznych, gospodarczych i demograficznych na system ubezpieczeń społecznych i przedstawianie rekomendacji zmian prawnych regulujących kształt tego systemu. Doświadczenia fińskie wskazują, że wykorzystanie danych rejestrowych na potrzeby monitorowania polityk publicznych ma duży potencjał. Dobrą praktyką jest tworzenie niewielkich, dedykowanych i wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, które pracują z danymi administracyjnymi z danego obszaru. Dla przykładu, w Finnish Centre for Pensions, na danych rejestrowych pracuje od lat 60. XX w. wyspecjalizowany dział badań i analiz. Ulokowanie jednostki odpowiedzialnej za analizę danych administracyjnych w strukturach instytucji odpowiedzialnej za dany obszar polityki publicznej gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych, większą trafność i rzetelność wyników analiz oraz wyższy poziom zaufania decydentów do wyników takich analiz. Ponadto zapewnienie ciągłości instytucjonalnej takiego zespołu przynosi długofalowo korzystne efekty. Pozwala bowiem na efektywną i długookresową współpracę badaczy i przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnych z kształtowanie polityk publicznych.

Podobne rozwiązania w zakresie wykorzystania danych rejestrowych do analiz prowadzonych na potrzeby realizacji polityk publicznych lub badań naukowych funkcjonują w Estonii. Tu jednak zarządzanie większością rejestrów państwowych, administrowanie nimi oraz udostępnianie danych powierzone zostało jednej instytucji – estońskiemu głównemu urzędowi statystycznemu. Taka koncentracja ułatwia wykorzystanie danych do analiz, a w szczególności łączenie ze sobą danych z różnych rejestrów. Z danych rejestrowych można korzystać do celów naukowych, przy czym dostęp do nich jest możliwy tylko w siedzibie estońskiego głównego urzędu statystycznego. Dane pozyskiwane z rejestrów, dotyczące losów zawodowych absolwentów oraz sytuacji zawodowej w poszczególnych branżach i zawodach wykorzystywane są w Estonii w ramach różnorodnych projektów, mających zarówno charakter akademicki, jak i skierowanych do szerokich grup odbiorców – np. dotyczących stworzenia aplikacji wspomagającej wybór kierunku kształcenia. W celu monitorowania losów edukacyjnych szkół zawodowych i wyższych wykorzystywane są dane administracyjne: estońskiego systemu informatycznego edukacji, danych podatkowych i informacji z rejestru państwowych służb zatrudnienia.

Ważnym pozytywnym skutkiem ubocznym tworzenia systemów monitorowania polityk publicznych opartych na danych administracyjnych jest tworzenie transparentnych i bezpiecznych kanałów udostępniania danych na potrzeby analiz i pracy naukowej. Doświadczenia fińskie, jak i estońskie wskazują, iż przy okazji wykorzystania danych administracyjnych na potrzeby monitorowania polityk powstają ‘standardowe’ zbiory danych, które po pseudoanonimizacji, przy zastosowaniu opracowanych w tym celu procedur, mogą być bezpiecznie udostępniane na potrzeby analiz naukowych. Zakres informacji dostępnych w zbiorach oraz szczegółowa dokumentacja metodologiczna są dostępne publicznie, co ułatwia naukowcom planowanie analiz z wykorzystaniem danych administracyjnych. W przypadkach niestandardowego zakresu danych, wyspecjalizowana komórka gestora danych może przygotować zbiór opracowany specjalnie na potrzeby danego projektu naukowego. Procedury udostępniania danych wymagają przedstawienia projektu badania naukowego, który jest oceniany przez radę naukową powołaną w instytucji, która jest gestorem danych. Rozwiązania te gwarantują poprawne i bezpieczne wykorzystanie danych administracyjnych dla celów badań naukowych.